MADEIRA ESTRUCTURAL

A madeira ofrece moitas vantaxes, como sostenibilidade, adaptabilidade, e facilidade de uso. O obxectivo da madeira esructural na construcción é como no caso dos demáis materiais, garanter unhas prestacións mínimas relacionadas cos requisitos esenciais do código técnico da edificación.

O novo marco normativo sitúa á madeira estructural nunha posición competitiva frente os demáis materiais de construcción existente no mercado. As crecientes innovacións na industria da madeira e as características intrínsecas deste material estimulan a replantearse os sistemas constructivos típicos a vez que favorecen unha construción máis eficiente enerxéticamente e máis sostible. 

¿En que consiste a madeira estructural? consiste en pezas de madeira obtidas a partir de trozas ou outras pezas de madeira de maiores dimensións, por arranque de serrín ou partículas en sentido lonxitudinal, con posibilidade de de sufrir un retestado ou mecanización suplementada para obter o nivel de acabado requerido.